Välistööjõu sisseelamise teenus

Selleks, et välismaalt värvatud uus töötaja kohaneks Eestis sujuvalt ja tõrgeteta, pakume tööandjale  välistööjõu sisseelamise nõustamisteenuseid:

 • Tulumaksustamise ja maksuresidentsusega seotud nõustamine – aitame tööandjat välismaise töötaja värbamisel ja Eestist töötaja laia maailma lähetamisel. Võrdväärselt pöörame tähelepanu töötajat isiklikult puudutavate maksuküsimuste lahendamisele.

Teiste hulgas saad meie poole pöörduda järgmistes küsimustes ja olukordades:

 • kui töötaja maksuresidentsus muutub (mida teha, keda ja millal teavitada);
 • kuidas toimub palga maksustamine välismaise töötaja puhul või Eestist pärit töötaja töötamisel välismaal;
 • tulu deklareerimisel Eestis ja välismaal.

Samuti pakume välistöötajale abi füüsilise isiku tuludeklaratsiooni koostamisel ja suhtlemisel Maksu- ja Tolliametiga.

 • Sotsiaalmaksualane nõustamine – nõustame tööandjat ja töötajat erinevates sotsiaalmaksu- ja pensionialastes küsimustes, nagu näiteks:
  • kuidas mõjutab Eestisse ümberkolimine EL kodaniku pensionit;
  • kuidas toimida pensionikindlustuse maksetega;
  • kas maksuresidentsus mõjutab pensionimakseid;
  • milliseid toetuseid on võimalik kasutada;
  • kuidas ja millal taotleda Sotsiaalkindlustusametilt vormi A1.
 • Migratsioonialane nõustamine – nõustame tööandjat EL kodaniku ja kolmandatest riikidest pärit kodanike tööle võtmisel Eesti Vabariigis ja vastupidi. Meie poole saad muuhulgas pöörduda ka küsimustes:
  • millal on õige aeg esitada dokumendid elamisloa taotlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile (PPA);
  • kuidas toimub välismaalase lühiajalise töötamise registreerimine Eestis;
  • mis alustel ja kui kaua saab Eestis viibida EL kodanik.

Pakume tuge isikut tõendavate dokumentide taotlemisel, suhtlemisel PPA-ga, elukoha registreerimisel rahvastikuregistris ja isikukoodi taotlemisel.

 • Igapäeva eluolu hõlmav nõustamine – Meil on kontaktid perearstikeskustega, kus töötavad võõrkeeli kõnelevad arstid. Aitame Eestisse kolivat välistöötajat elukoha, lasteaiakoha, koolikoha, spordiklubi jmt leidmisel.

PAKETID

Nõustamisele ja kohtumistele lisanduvad suhtlus ametkondadega meili ja/või telefoni teel, dokumentide ettevalmistus ja kontroll, aegade broneerimine ja suhtlus ametnikega.

Paketid ei sisalda sotsiaalmaksualast nõustamist, sest reeglina on Eestisse tööle asudes isik hõlmatud siinse sotsiaalmaksusüsteemiga ja tööandja tasub tema eest Eestis sotsiaalmaksu. Vajadusel on meil pädevus seda teha.

  STARDIPAKETT

  Maksuresidentsusega seotud nõustamine, samuti töötajat isiklikult puudutavate maksuküsimustele vastamine.
  Abi isikut tõendavate dokumentide taotlemisel (ID kaart) EL kodanikule.
  Abi lühiajalise töötamise registreerimisel mitte-EL kodanikule.

  TÄISPAKETT

  Maksuresidentsusega seotud nõustamine, samuti töötajat isiklikult puudutavate maksuküsimustele vastamine.
  Abi isikut tõendavate dokumentide taotlemisel (ID kaart) EL kodanikule.
  Abi lühiajalise töötamise registreerimisel mitte-EL kodanikule.
  Abi kliendi elukoha registreerimisel kohalikus omavalitsuses ja vajalike dokumentide vormistamine.
  Abi maksuresidentsuse muutmise toimingutes, vorm R koostamine ja ülevaatus Maksu- ja Tolliametile esitamiseks.
  Abi kliendi tuludeklaratsiooni koostamisel ning suhtlus Maksu- ja Tolliametiga.
  Abi kliendi mootorsõiduki registreerimisel ARKis.
  Abi elukoha-, lasteaiakoha-, koolikoha- ja perearsti leidmisel.

VIIMASED POSTITUSED