Privaatsusteade

Kehtiv alates 25. maist 2018.

Isikuandmete töötlemise ülevaade

Tere tulemast tutvuma OÜ Velström Vallner Tohver (registrikood 12593656, asukoht Kaupmehe 19, Tallinn 10114) isikuandmete töötlemise põhimõtetega. OÜ Velström Vallner Tohver austab oma klientide, kandidaatide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine. Me hoiame Teie isiklikud andmed konfidentsiaalsena ja järgime kehtivat andmekaitse regulatsiooni.

Lähtuvalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetest antakse käesolevas teates ülevaade OÜ Velström Vallner Tohver isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

Teie andmete kogumise eesmärk

Me kasutame Teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • võimalike tööpakkumiste sobivuse hindamiseks ja edastamiseks;
 • interim-koostöövõimaluste arutamiseks ja interim-võrgustikuga liitumiseks;
 • kandidaadi sobivuse ja töövõtja kvalifikatsiooni hindamiseks;
 • karjäärinõustamiseks;
 • kliendi- ja tarnijasuhete haldamiseks;
 • üksikisikute päringutele ja nõuetele vastamiseks.

Võime koguda Teie isikuandmeid töökohale kandideerimise avalduste kaudu, seoses värbamisega telefoni ja e-posti teel, oma veebilehe ja sotsiaalmeediakanalite kaudu, üritustel, klientide, partnerite ja tarnijatega suhtlemise käigus.

Isikuandmeid töödeldakse alati asjakohasel õiguslikul alusel ja/või andmesubjekti nõusolekul.

Lisaks kasutame andmeid oma juriidiliste kohustuste täitmiseks ning seoses põhjendatud huviga (EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, paragrahv 1, punkt f), mis on seotud õigusnõuete esitamise ja teostamisega, samuti enda kaitsmisega selliste nõuete vastu.

Teil pole õiguslikku ega lepingulist kohustust oma isiklikke andmeid avalikustada. Samas ei saa me Teie isiklike andmeteta pakkuda Teile oma sihtotsingu ja mobiilse juhtimise teenuseid ega võtta Teilt vastu tööle kandideerimise avaldusi ega teavitada Teid sobivatest vabadest ametikohtadest.

See teade käib:

 • töökohale kandideerijate ja meie teenuste kasutajate kohta;
 • meie töövõtjate kohta, kelle palkame või suuname kliendi juurde ülesannet täitma;
 • samuti üksikisikute kohta, kellele osutame töösuhte lõpetamise järgseid uue töökoha leidmise või töökoha vahetuse teenuseid;
 • meie veebisaidi ja sotsiaalmeedia kasutajate kohta;
 • meie äripartnerite, klientide ja tarnijate esindajate kohta.

Teave, mida kogume

 • Isiklikud andmed (ees-ja perekonnanimi)
 • Kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress)
 • Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (CV, tunnistused või sertifikaadid)
 • Varasem töökogemus
 • Haridus (õpingute või haridustaseme teave)
 • Erialased nõudmised (töösuhte soovitud kestus, soovitud palk, etteteatamistähtaeg)
 • Tööga seotud oskused ja kvalifikatsioon
 • Keeleoskus
 • Soovitajate kontaktandmed

Kandideerimisprotsessi käigus lisab vastutav konsultant Teie andmetele:

 • töövestluse märkmed ja Teie profiili selgitused;
 • e-posti suhtluse konsultandiga;
 • ametikohad, mida oleme Teile soovitanud ning kuhu võiksite kandideerida;
 • märksõnad, et Teie profiili oleks võimalik mugavalt leida.

Kogutud andmete säilitamise aeg

Me säilitame oma süsteemides kogutud isikuandmeid viisil, mis võimaldab tuvastada andmesubjekte, kuid mitte kauem kui vajalik selleks eesmärgiks, milleks andmeid koguti või milleks andmeid täiendavalt töödeldakse.

Me määrame selle konkreetse perioodi, võttes arvesse alltoodut:

 • vajadust säilitada kogutud isikuandmeid, et osutada kasutaja tellitud teenuseid;
 • vajadust kaitsta OÜ Velström Vallner Tohver eesmärkides kirjeldatud õigustatud huvi;
 • konkreetsete juriidiliste kohustuste olemasolu, mis muudavad isikuandmete töötlemise ja säilitamise konkreetsetel perioodidel vajalikuks.

Isikuandmete jagame

OÜ Velström Vallner Tohver ei avalikusta, ei võimalda ligipääsu ega anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses või kandidaadi nõusolekul sätestatud juhtudel.

Kolmandate isikutega andmete jagamisel rakendame lepingulisi kokkuleppeid ja turvamehhanisme, et kaitsta andmeid ja järgida meie andmekaitse-, konfidentsiaalsus- ja turvastandardeid.

Isikuandmete esitaja on teadlik, et teenuse osana võib OÜ Velström Vallner Tohver edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, kes tagavad kohase andmekaitse ning kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping. Veebikeskkonnale ja selles sisalduvale infole on juurdepääs ainult OÜ-l Velström Vallner Tohver ning vajadusel meie poolt volitatud isikutel.

Me võime jagada isikuandmeid partneritega, kes osutavad teenuseid meie nimel ja meie antud juhtnööride alusel. Me ei anna neile partneritele luba kasutada või avaldada seda teavet, v.a juhul, kui see on vajalik meie nimel teenuste osutamiseks või juriidiliste nõuete täitmiseks.

Lisaks võime edastada Teie isikuandmeid:

 • kui seda nõuab õigusakt;
 • kui seda taotlevad seaduslikult õiguskaitseorganid või muud valitsusametnikud;
 • kui müüme või võõrandame kogu oma ettevõtte või vara või osa sellest (sh ümberkorraldamise, lõpetamise või likvideerimise korral).

Teie õigused seoses oma isikuandmetega

OÜ Velström Vallner Tohver tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel on Teil järgmised õigused:

 • õigus juurde pääseda andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas meil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Teie kohta töödeldakse;
 • õigus nõuda isikuandmete parandamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus esitada vastuväiteid, mis tähendab, et Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et OÜ Velström Vallner Tohver kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja Te olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et me piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks siis, kui olete esitanud töötlemise kohta vastuväite;
 • õigus võtta tagasi oma nõusolek, mille olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks;
 • õigus nõuda andmete ülekandmist, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete OÜ-le Velström Vallner Tohver esitanud, kas kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et need andmed edastatakse kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud, võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Palun pidage meeles, et käesolevas lõigus loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, OÜ Velström Vallner Tohver õigustatud huvid või juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata Teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

Kontakt ühenduse võtmiseks

Kui Teil on küsimusi või tähelepanekuid selle isikuandmete kaitse teate kohta või kui soovite kasutada oma õigusi, siis kirjutage alltoodud kontaktandmetel.

info@vvt.ee

Velström Vallner Tohver OÜ
Kaupmehe 19
Tallinn 10114

Contact us