Privaatsusteade

Kehtiv alates 25. maist 2018.

Interim Agentuur VVT OÜ andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Interim Agentuur VVT OÜ (edaspidi VVT), registrikood 12593656 Tallinn, 10114 Kaupmehe tn 19, info@vvt.ee.

VVT andmekaitsespetsialistiga saate kontakteeruda e-posti aadressil info@VVT.ee.

VVT on interim agentuur.  VVTe fookuses on oma ala tipptegijate andepanga loomine ning hoidmine.  VVT eesmärgiks on leida tööturule parimaid eksperte ja tippjuhte Pakume ekspertidele ja tippjuhtidele karjäärivõimalusi ning aitame organisatsioonidel hoida ja leida uusi töötajaid, kujundada uut organisatsioonikultuuri ja tasusüsteemi.

 VVT järgib isikuandmete töötlemise põhimõtteid:

 • Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev.
 • Isikuandmeid kogume ja töötleme kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel.
 • Isikuandmed on asjakohased, olulised, kogutud vajalikul määral, õiged, vajaduse korral ajakohastatud ja on tagatud nende parandamine.

VVT säilitab isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik andmesubjekti soovitud teenuste osutamiseks, vastavalt lepinguliste partneritega kokku lepitud säilitamistähtajani ning vastavalt seaduses sätestatud säilitamistähtajani. Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

VVT on läbi mõelnud andmete kaitse küsimused ning kasutusele võtnud erinevaid meetmeid, et tagada andmete turvalisus. Selleks on krüpteerimine, pseudonümiseerimine ja paroolidega autentimine.

VVT arvestab oma tehniliste koostööpartnerite valikul andmekaitse olulisusega ning kohustab koostööpartnereid andmekaitsereegleid järgima.

Töödeldavad isikuandmed.

VVT töötleb andmesubjekti enda poolt Andepanka sisestatud andmeid, lepinguliste partnerite käest saadud andmeid ning VVT enda poolt kogutud andmeid, sh analüüsib veebilehtede külastatavuste ja kampaaniate andmeid (Facebook Business Manager, LindkedIn, VVT koduleht, Google Analytics).

VVT töötleb järgnevaid isikuandmeid:
Ees-ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht, Skype aadress, andmesubjekti kasutajakontod veebiaadressidel (nt LinkedIn, Facebook jms),  keeleoskus, CV-s väljatoodud muud oskused (nt  hobid, huvid,  tarkvarade kasutusoskused jms), äri- ja vabatahtliktegevus, liikmelisus ühiskondlikes organisatsioonides, ootused töökohale (nt palgaootus, ootused tööandjale jms), sobivate tööülesannete kirjeldus, andmesubjekti soovitajad, töökogemus, palgainfo, haridus, täiendkoolitus, VVTe koolitustel osalemine (sh koolituspäevast osavõtt ja nendest puudumine, osalustasu maksmine, rahulolu/tagasiside), ülevaade andmesubjekti VVT teenuste kasutamistest (nt karjäärinõustamise jms), professionaalne profiil (nt tugevused, arenguvajadused, väärtused, kompetentsid jms), andmesubjekti testitulemused, andmesubjekti konkursitulemused (st konkursil osalemine, edasipääsemine, mitte edasipääsemine, loobumine), intervjuude kokkuvõtted.

VVT veebikeskkonda registreerides kasutajatunnus ja parool, veebikeskkonnas tegutsemisel logib süsteem infot (IP, sessioon, päring) kasutaja poolt tehtavate toimingute ja päringute osas ning samuti tekib turvalogi, mis sisaldab infot isikute sisse- ja väljalogimiste osas.

Kandideerimisprotsessi käigus lisab vastutav konsultant Teie andmetele:
töövestluse märkmed ja Teie profiili selgitused; e-posti suhtluse konsultandiga; ametikohad, mida oleme Teile soovitanud ning kuhu võiksite kandideerida; märksõnad, et Teie profiili oleks võimalik mugavalt leida.

Andmete asukoht ja edastamine.
VVT ei avalikusta, võimalda ligipääsu ega anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele. Veebikeskkonnale ja selles sisalduvale infole on juurdepääs ainult VVTl ning vajadusel VVT poolt volitatud isikutel (nt tarkvara arendajad, IT teenuse pakkujad).

Teenuse osana võib VVT edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, kes tagavad kohase andmekaitse ning kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

VVT koostööpartneriteks võivad olla riigiasutused, ettevõtted Eestist ja teistest riikidest, mis on Euroopa Komisjoni poolt välja toodud kui piisava andmekaitsetasemega riigid.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused.
Isikuandmete töötlemine on vajalik VVT teenuste osutamiseks, veebikeskkonna toimimise tagamiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Õiguslikud alused:

 • VVT töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel. Nõusolek on antud ühel või mitmel eesmärgil vabatahtlikult andmesubjekti poolt. Andmesubjektil on õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta.
 • VVT töötleb isikuandmeid sõlmitud lepingute täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti/kliendi taotlusele.
 • VVT töötleb isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks. VVT kui täienduskoolitusasutus täidab seadusest tulenevaid nõudeid, mis kohalduvad täienduskoolitusasutustele; lisaks, töötleb isikuandmeid teistest seadustest (nt raamatupidamise seadus, töölepingu seadus) tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • VVT töötleb isikuandmeid õigustatud huvi korral, va kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. VVTe õigustatud huvi võib tekkida otseturunduse eesmärgil, teenuste parendamist mõjutavates protsessides, võrgu ja infosüsteemi turvalisuse tagamiseks, pettuste vältimiseks. VVT hindab õigustatud huvi olemasolu hoolikalt ja arvestades isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

VVT kasutab automatiseeritud andmetöötlust:

 • VVT Andepanga veebikeskkonnas registreerunud kasutaja kohta, kes on avaldanud soovi, interimi, sobivate töö- ja koolituspakkumiste saamiseks.
 • VVT Andepanga veebikeskkonnas sihtotsingute puhul otsides süsteemi poolt võimaldava kriteeriumi (nt ametipositsioon, tööstaaž, tegevusvaldkond jne) järgi veebikeskkonna kasutajaid (põhineb kasutaja nõusolekul, mida on võimalik tagasi võtta), kelle poole pöörduda sihtpakkumise tegemiseks.
 • Automatiseeritud otsuste loogika põhineb infol, mida veebikeskkonna kasutaja on Andepanka sisestanud.

Andmesubjekti õigused.

Andmesubjekti õigused on välja toodud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22, mille kohaselt Teil on õigus:

 • tutvuda Teie kohta käivate isikuandmetega;
 • nõuda enda andmete parandamist;
 • nõuda enda andmete kustutamist (õigus „olla unustatud“);
 • piirata enda isikuandmete töötlemist;
 • esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele;
 • nõuda enda isikuandmete ülekandmist;
 • avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele);
 • nõusoleku tagasivõtmisele;
 • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Cookied (Küpsised).

Cookied on väikesed andmeplokid, mis installeeritakse Teie külastatavatelt veebisaitidelt Kasutaja arvutisse.

VVT kasutab veebikeskkonnas cookiesid, tagamaks veebikeskkonna kasutamise võimalikkuse, parema toimimise ning analüüsimise võimekuseks.

Kasutusel on cookied sessiooni haldamiseks, mis jälgivad kasutaja liikumist ja tegevusi veebikeskkonnas, mille eesmärgiks on tagada süsteemi toimivus ja vajadusel probleemide lahendamine. Lisaks on kasutusel cookied, mis jätavad kasutaja meelde ehk kasutaja ei pea uuesti sisse logima ning cookied, mis mäletavad kasutaja keelevalikuid.

VVT kasutab ka Google Analyticsi võimalusi, et analüüsida veebikeskkonna kasutamist, mistõttu on kasutusel ka Google Analyticsi cookied.

Kasutajatel on võimalik oma brauserites cookiede kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme veebikeskkonna töös ning takistada veebikeskkonna kasutamist.

Päringud ja kaebeõigus.
Andmesubjekti õiguste realiseerimiseks peab andmesubjekt pöörduma VVT poole edastades taotluse või vastuväite e-postiaadressile info@vvt.ee.

Andmesubjektil on õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Interim Agentuur VVT OÜ
Kaupmehe 19
Tallinn 10114

Contact us